Tình Pháp Duyên Tăng

Tình Pháp Duyên Tăng

Lời bài hát Tình Pháp Duyên Tăng

Đóng góp bởi

Người từ từ đâu đem tới
pháp âm truyền trao cho đời
vượt thoát ưu phiền trầm luân đau khổ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà
từ bi đem soi sáng soi sáng soi sáng
Ôi! Tình Pháp duyên Tăng là duyên
kệ kinh chuyên cần của chúng tu
Người từ từ khi vô thủy
đắm say trần duyên buột ràng,
lầm tưởng sang giàu là chân hạnh phúc
hãy xa lánh khổ đau
chuyển tâm quay về
tìm phương giải thoát giải thoát giải thoát
Ôi!Tình Pháp duyên Tăng là duyên
kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
Cùng góp lời ca đem câu Kinh Phật
khai tâm mê tình của mọi chúng sinh
Nam Mô
ta gieo cây lành trái ngọt mai sau
Còn mê còn chấp say trong luân hồi
tham sân si kia làm ta đâu khổ
vui sướng chi sao
không lo tu rèn tâm luyện chí
Ngày nào về lại quê cũ.
Ở phương trời tây đạo tràng
của đức Di Đà là nơi Lạc Quốc.
Có chim hót líu lo, líu lo.
Biết bao lời ca phật pháp.
phật pháp,phật pháp
Ôi ! Tình pháp duyên tăng là duyên
kệ kinh chuyên cần của chúng tu
Mùi đời còn bao cay đắng,
đắm say mà chi.
Ta cùng về chốn Liên Đài,
từ bi bác ái.
Có chim hót líu lo líu lo
biết bao lời ca phật pháp,
phật pháp phật pháp
Ôi ! Tình pháp duyên tăng là duyên,
kể kinh chuyên cần của chúng tu
Cùng góp lời ca đem câu kinh phật
khai tâm mê tình của mọi chúng sinh
Nam mô
Ta gieo cây lành trái ngọt mai sau
Còn mê còn chấp say trong luân hồi
Tham sân si kia làm ta đau khổ
vui sướng chi
Sao không lo tu rèn tâm luyện chí
Ngày nào về lại quê cũ
Ở phương trời tây đạo tràng
của đức Di Đà là nơi Lạc Quốc
Có chim hót líu lo líu lo
biết bao lời ca phật pháp
phật pháp phật pháp
Ôi ! Tình pháp duyên tăng là duyên
kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
Ôi ! Tình pháp duyên tăng là duyên
kệ kinh chuyên cần của chúng tu.