Tình Nhớ (Liveshow Cảm Ơn Tình Yêu 2019)

Tình Nhớ (Liveshow Cảm Ơn Tình Yêu 2019)