Tiểu Khả Ái Và Cà Vạt Nhỏ / 小可爱与小领带

Tiểu Khả Ái Và Cà Vạt Nhỏ / 小可爱与小领带

Lời bài hát Tiểu Khả Ái Và Cà Vạt Nhỏ / 小可爱与小领带

Đóng góp bởi

Young pretty zǔ dùi xiǎo jiěmèi Mǎi gè bāo bāo fēi tàng tàigúo gùang miǎnshùi Fēnghuāxuěyùe zhuāngbèi coco gucci lv Dōngtiān hěn lěng suǒyǐ zěnme hái méi shùi Yuē spa de pā pán qǐle zhǎng fā Shǒujī lǐ de xiǎo qīngwā tóngyàng dōu méi húi jiā Bā lā lā wūhū lā hū bā bā bā Wtf xiǎo xiānnǚ zǎoyǐ zhǎng dà Ok bro come party home Xiǎo jiějiě guǎn gòu de jiǔròu Wǎng kā wǔ hēi fǔzhù dōu yào penta kill Chicken dinner wǎn qǐlái yī xìu zài yī sù ō Shātān shàng pàidùi yeah yòu rén de bùwèi yeah Zài gōuhuǒ wǎnhùi yeah wánquán ojbk yeah yeah Na na oh na na (zǒng hùi yǒu gè tā) Na na oh na na (zùo'ài nǐ de zhuānjiā) Na na oh na na (bō tōng nǐ de dìanhùa) Na na oh na na (shuō bu wán de qínghùa) Túrán mǒu tiān young pretty Ỳu dào nánhái mr.right Yùanỳi wéi zhī tínglíu zùo yīgè guāiguāi Zhè měilì zài xīndǐ Shì weíyī cúnzài de xiānnǚ Háo wú ỳiwài qítā quánbù dōu qǐ kai Yǐ xígùan wǒ de shìjìe yǒule nǐ Zǎo ān yīnwèi nǐ wǎn'ān tànsuǒ nǐ Xiǎng péi nǐ chuānyùe zhè zhěnggè shìjì Duō yuǎn de jùlí hùi yòngxīn lā jìn Xìang yùelìang péibàn xīngxīng nǐ shì wǒ de xiǎo kě'ài Měitiān yùanỳi zǎoqǐ zhǔ dàn dǎ qǐ xiǎo lǐngdài Qíanbāo wèi tā gǔ qǐ yě yùan wéi tā huā tòngkùai Wǒ de young pretty wǒ shì nǐ de mr.right Bíe pà zhǎng ròu chī zhème yīdiǎn zěnme nénggòu Bíerén dōu shuō yǎotiǎo shūnǚ jūnzǐ hǎo qíu Kě wǒ jìushì xǐhuān nǐ de chǒu wa ó! Na na oh na na (zǒng hùi yǒu gè tā) Na na oh na na (zùo'ài nǐ de zhuānjiā) Na na oh na na (bō tōng nǐ de dìanhùa) Na na oh na na (shuō bu wán de qínghùa) Na na na na nananaohnana Na na na na nananaohnana Na na na na nananaohnana Na na na na nananaohnana Na na oh na na (zǒng hùi yǒu gè tā) Na na oh na na (zùo'ài nǐ de zhuānjiā) Na na oh na na (bō tōng nǐ de dìanhùa) Na na oh na na (shuō bu wán de qínghùa)