Lời bài hát Tiễn Biệt

Đóng góp bởi

Ở nơi nào
Vẫn nhớ...
Về quê.. hương.
Ở nơi nào
Cũng có ....
Tình yêu thương.
Anh đi ....
Mây gió u buồn
Biết nơi xa đó ...
Có gì vui hơn
Riêng tôi ôm mối
Tơ lòng... vấn.... vương.
Nhớ.....
Nhớ phút... phân li
Tiễn bước anh đi
Biết nói câu.. gì
Anh
Anh bước lên tàu
Em vẫy tay chào
Là từ đây xa nhau
Là từ đây xa nhau.
Thưở ban đầu
Ai nghĩ chuyện mai sau
Để bây giờ
Hai đứa đành
Xa nhau.
Đêm đêm
Anh chắp tay cầu
Chúc em phương đó
Có nhiều tương... lai....
Với bao mơ ước
Đong đầy trong..... tay....
Nhớ.....
Nhớ phút... phân li
Tiễn bước anh đi
Biết nói câu.. gì
Anh
Anh bước lên tàu
Em vẫy tay chào
Là từ đây xa nhau
Là từ đây xa... nhau....
Thưở ban đầu
Ai nghĩ chuyện mai sau
Để bây giờ
Hai đứa đành
Xa... nhau.....
Đêm đêm
Anh chắp tay cầu
Chúc em phương đó
Có nhiều tương... lai....
Với bao mơ ước
Đong đầy trong..... tay....
Đêm đêm
Anh chắp tay cầu
Chúc em phương đó
Có nhiều tương... lai....
Với bao mơ ước
Đong đầy trong..... tay....