Tiễn Ba Chiều Trắng

Tiễn Ba Chiều Trắng

Xem MV bài hát

Lời bài hát Tiễn Ba Chiều Trắng

Đóng góp bởi

Chiề̀u nay
Gió́ lạnh heo may
Trờ̀i cao thương cảm
Mây bay lữ̃ng lờ
̀
Cây xưa
Rũ̃ né́t bơ phờ
Đườ̀ng xưa hú́t bó́ng
Ngẩn ngơ.... hoa buồ̀n.....
Ngườ̀i đi.....
Xa cội xa nguồ̀n
Trắ́ng đợi viễn mộng
Trắng hồ̀n phiêu du
Tiễ̃n ngườ̀i
Khăn áo trắ́ng phau
Xe tang phủ trắ́ng
Cờ̀ lau ngậm ngùi.
Hoa tươi
Ngập trắ́ng mộ chiề̀u
Hương bay khó́i trắ́ng
Đì̀u hiu nấ́m mồ
Đưa ngườ̀i
Về̀ cõ̃i hư vô
Bể dâu để lại
Bến bờ tịch liêu.
Vẫy tay.....
Từ giã̃ đò̀ chiề̀u
Hoà̀ng hôn khép lại
Ưu phiề̀n ngàn năm
Ngao du
Bên cõ̃i vĩnh hằng
Tử sanh cúng thế
Trăng rằm sá́ng.... soi....
Chắ́p tay
Sen nở mười phương
Ba về̀ tắm lại
Cội nguồ̀n quê xưa
Ba ơi
Thương mấ́y cho vừ̀a
Hợp tan dâu bể
Tiễ̃n đưa đau lò̀ng......
Chiề̀u nay
Gió́ lạnh heo may
Trờ̀i cao thương cảm
Mây bay lữ̃ng lờ
̀
Cây xưa
Rũ̃ né́t bơ phờ
Đườ̀ng xưa hú́t bó́ng
Ngẩn ngơ.... hoa buồ̀n.....
Ngườ̀i đi.....
Xa cội xa nguồ̀n
Trắ́ng đợi viễn mộng
Trắng hồ̀n phiêu du
Tiễ̃n ngườ̀i
Khăn áo trắ́ng phau
Xe tang phủ trắ́ng
Cờ̀ lau ngậm ngùi.
Hoa tươi
Ngập trắ́ng mộ chiề̀u
Hương bay khó́i trắ́ng
Đì̀u hiu nấ́m mồ
Đưa ngườ̀i
Về̀ cõ̃i hư vô
Bể dâu để lại
Bến bờ tịch liêu.
Vẫy tay.....
Từ giã̃ đò̀ chiề̀u
Hoà̀ng hôn khép lại
Ưu phiề̀n ngàn năm
Ngao du
Bên cõ̃i vĩnh hằng
Tử sanh cúng thế
Trăng rằm sá́ng.... soi....
Chắ́p tay
Sen nở mười phương
Ba về̀ tắm lại
Cội nguồ̀n quê xưa
Ba ơi
Thương mấ́y cho vừ̀a
Hợp tan dâu bể
Tiễ̃n đưa đau lò̀ng......
Ba ơi
Thương mấ́y cho vừ̀a
Hợp tan dâu bể
Tiễ̃n đưa đau lò̀ng......