Thiên Sứ Bâng Khuâng

Thiên Sứ Bâng Khuâng

Lời bài hát Thiên Sứ Bâng Khuâng

Đóng góp bởi

Con chim
Con chim về đậu bên người
Là Thiên sứ đó
Là tôi cũng chừng
í a
A tôi lại là chim
Là Thiên sứ đó
Là tôi cũng chừng
Vô tình em thả
í a bâng khuâng
Tôi làm chim nhặt
để phần mai sau
Để phần mai sau
Tôi làm chim nhặt
để phần mai sau
Mai sau
Thiên sứ về trời
Thiên sứ về trời ở lại
Còn tôi ở lại
Bên người tôi yêu
Còn tôi ở lại
Bên người tôi yêu
Con chim
Con chim về đậu bên người
Là Thiên sứ đó
Là tôi cũng chừng
í a
A tôi lại là chim
Là Thiên sứ đó
Là tôi cũng chừng
Vô tình em thả
í a bâng khuâng
Tôi làm chim nhặt
để phần mai sau
Để phần mai sau
Tôi làm chim nhặt
để phần mai sau
Mai sau
Thiên sứ về trời
Thiên sứ về trời ở lại
Còn tôi ở lại
Bên người tôi yêu
Còn tôi ở lại
Bên người tôi yêu
Còn tôi ở lại
Bên người tôi yêu