The theme of Sachio (Sorrow)

The theme of Sachio (Sorrow)