Thật Tốt Vì Ta Đã Từng Yêu / 我们爱过就好

Thật Tốt Vì Ta Đã Từng Yêu / 我们爱过就好