Tết Này Cho Em

Tết Này Cho Em

Lời bài hát Tết Này Cho Em

Đóng góp bởi

Tết này anh không thèm kẹo mứt
Vì đã có môi em
Thơm ngọt tựa sen hồng
Tết này anh không thèm đi chơi
Xinê hay nhạc hội
Đà Lạt hay Vũng Tàu
Vì đã có em đem lại mộng đời
Tô thêm vào lòng người
Chan chứa mọi niềm vui
Tết này anh không thèm đốt pháo
Vì tiếng cười em
Rộn rã lòng anh rồi
Tết này anh không thèm
Chơi đánh bài
Vì trong vòng tay anh
Đã có em như ngọc ngà
Tết này anh cũng chẳng chơi hoa
Vì môi em cười
Như chứa cả mùa xuân
Tết này anh không thèm kẹo mứt
Vì đã có môi em
Thơm ngọt tựa sen hồng
Tết này anh không thèm đi chơi
Xinê hay nhạc hội
Đà Lạt hay Vũng Tàu
Vì đã có em đem lại mộng đời
Tô thêm vào lòng người
Chan chứa mọi niềm vui
Tết này anh không thèm đốt pháo
Vì tiếng cười em
Rộn rã lòng anh rồi
Tết này anh không thèm
Chơi đánh bài
Vì trong vòng tay anh
Đã có em như ngọc ngà
Tết này anh cũng chẳng chơi hoa
Vì môi em cười
Như chứa cả mùa xuân
Tết nay anh không thèm kẹo mứt
Vì đã có môi em
Thơm ngọt tựa sen hồng
Tết nay anh không thèm đi chơi
Xinê hay nhạc hội
Đà Lạt hay Vũng Tàu
Vì đã có em đem lại mộng đời
Tô thêm vào lòng người
Chan chứa mọi niềm vui
Tết nay anh không thèm đốt pháo
Vì tiếng cười em
Rộn rã lòng anh rồi
Tết này anh không thèm
Chơi đánh bài
Vì trong vòng tay anh
Đã có em như ngọc ngà
Tết này anh cũng chẳng chơi hoa
Vì môi em cười
Như chứa cả mùa xuân
Tết này anh cũng chẳng chơi hoa
Vì môi em cười
Như chứa cả mùa xuân