Tchaikovsky: Symphony No. 6 in B Minor, Op. 74, TH 30

Tchaikovsky: Symphony No. 6 in B Minor, Op. 74, TH 30 "Pathétique" - IV. Finale. Adagio lamentoso - Andante

Lyrics của bài hát này chưa được cập nhật.