Tchaikovsky: Symphony No. 6 in B Minor, Op. 74, TH 30

Tchaikovsky: Symphony No. 6 in B Minor, Op. 74, TH 30 "Pathétique" - II. Allegro con grazia

Lyrics của bài hát này chưa được cập nhật.