Tchaikovsky: Symphony No. 6 in B Minor, Op. 74, TH 30

Tchaikovsky: Symphony No. 6 in B Minor, Op. 74, TH 30 "Pathétique" - I. Adagio - Allegro non troppo

Lyrics của bài hát này chưa được cập nhật.