Tchaikovsky: Symphony No. 4 in F Minor, Op. 36, TH 27 - I. Andante sostenuto - Moderato con anima - Moderato assai, quasi Andante - Allegro vivo

Tchaikovsky: Symphony No. 4 in F Minor, Op. 36, TH 27 - I. Andante sostenuto - Moderato con anima - Moderato assai, quasi Andante - Allegro vivo

Lyrics của bài hát này chưa được cập nhật.