Tẩy Tịnh Duyên Hoa / 洗净铅华 (Beat)

Tẩy Tịnh Duyên Hoa / 洗净铅华 (Beat)