Tây Phương Tam Thánh

Tây Phương Tam Thánh

Xem MV bài hát

Lời bài hát Tây Phương Tam Thánh

Đóng góp bởi

Mẹ hiền Quan Âm cứu khổ
Cứu nạn, 12 nguyện lớn
Từ bi, dị thương nhân loại
Còn đắm chìm
Ta bà vô minh, tham sân si
Chúng sanh khổ đau
Lòng thành thiết tha
Chí tâm khấn nguyện
Hào quang toả sáng khắp
Trần gian ban cho nhân loại
Sự thanh nhàn
Tay cầm hoa sen thơm ngát hương
Cứu độ mười phương
Đại hùng, đại lực
Đại thế chí bồ tát
Đại từ đại bi quan thế âm
Nhiệm màu
Tứ bát lời đái nguyện
Lục tự hồng danh
Nam mô a di đà phật
Đại thế chí bồ tát
Quan thế âm nhiệm màu
Tây phương tam thánh
A di đà như lai
Nam mô tây phương cực lạc
Thế giới đại từ đại bi
Tiếp độ chúng sanh
Tây phương tam thánh
A di đà như lai
Tây phương tâm thánh
Tiếp độ chúng sanh
Tây phương tam thánh
A di đà như lai
Mẹ hiền Quan Âm cứu khổ
Cứu nạn, 12 nguyện lớn
Từ bi, dị thương nhân loại
Còn đắm chìm
Ta bà vô minh, tham sân si
Chúng sanh khổ đau
Lòng thành thiết tha
Chí tâm khấn nguyện
Hào quang toả sáng khắp
Trần gian ban cho nhân loại
Sự thanh nhàn
Tay cầm hoa sen thơm ngát hương
Cứu độ mười phương
Đại hùng, đại lực
Đại thế chí bồ tát
Đại từ đại bi quan thế âm
Nhiệm màu
Tứ bát lời đái nguyện
Lục tự hồng danh
Nam mô a di đà phật
Đại thế chí bồ tát
Quan thế âm nhiệm màu
Tây phương tam thánh
A di đà như lai
Nam mô tây phương cực lạc
Thế giới đại từ đại bi
Tiếp độ chúng sanh
Tây phương tam thánh
A di đà như lai
Tây phương tâm thánh
Tiếp độ chúng sanh
Tây phương tam thánh
A di đà như lai