Tập Đếm

Tập Đếm

Lời bài hát Tập Đếm

Đóng góp bởi

Tập Đếm
Nguyệt Hằng
Nào các bạn cùng ra đây,
ta hát chung một bài nào.
mời các bạn cùng giơ tay,
ta đếm cho thật đều.
Một với một là hai.
Hai thêm hai là bốn.
Bốn với một là năm.
Năm ngón tay sạch đều .
Nào các bạn cùng ra đây,
ta hát chung một bài nào.
mời các bạn cùng giơ tay,
ta đếm cho thật đều.
Một với một là hai.
Hai thêm hai là bốn.
Bốn với một là năm.
Năm ngón tay sạch đều .
Nào các bạn cùng ra đây,
ta hát chung một bài nào.
mời các bạn cùng giơ tay,
ta đếm cho thật đều.
Một với một là hai.
Hai thêm hai là bốn.
Bốn với một là năm.
Năm ngón tay sạch đều .
Nào các bạn cùng ra đây,
ta hát chung một bài nào.
mời các bạn cùng giơ tay,
ta đếm cho thật đều.
Một với một là hai.
Hai thêm hai là bốn.
Bốn với một là năm.
Năm ngón tay sạch đều .
Nào các bạn cùng ra đây,
ta hát chung một bài nào.
mời các bạn cùng giơ tay,
ta đếm cho thật đều.
Một với một là hai.
Hai thêm hai là bốn.
Bốn với một là năm.
Năm ngón tay sạch đều .
Nào các bạn cùng ra đây,
ta hát chung một bài nào.
mời các bạn cùng giơ tay,
ta đếm cho thật đều.
Một với một là hai.
Hai thêm hai là bốn.
Bốn với một là năm.
Năm ngón tay sạch đều .
Nào các bạn cùng ra đây,
ta hát chung một bài nào.
mời các bạn cùng giơ tay,
ta đếm cho thật đều.
Một với một là hai.
Hai thêm hai là bốn.
Bốn với một là năm.
Năm ngón tay sạch đều .
Nào các bạn cùng ra đây,
ta hát chung một bài nào.
mời các bạn cùng giơ tay,
ta đếm cho thật đều.
Một với một là hai.
Hai thêm hai là bốn.
Bốn với một là năm.
Năm
ngón tay sạch đều .