Symphony No.2 Resurrection: IV. Urlicht. Sehr Feierlich, Aber Schlicht

Symphony No.2 Resurrection: IV. Urlicht. Sehr Feierlich, Aber Schlicht