Sơ Kiến / 初见 (Đông Cung OST)

Sơ Kiến / 初见 (Đông Cung OST)

Lời bài hát Sơ Kiến / 初见 (Đông Cung OST)

Đóng góp bởi

Yè weiyà̄ng ỳue sè líang ỳing xī chuāng qíanchén shì shènsī liang mèng yōucháng què zǒng shì jù sàn liǎng mángmáng shī yǎnkùang zhǐ pàn nǐ húi wàng shāng zài xīnlǐ jíe chéng shuāng wàng bù dìao shì nǐ de muyá̀ng húishǒu chū jìan nà cóngqían xiāng wàng de shùnjiān zhuā bù zhù shēn chū de zhǐ jiān líxīn sùi kōng líulèi rén bù guī wàng chuān zhī shuǐ jìng kàn hóngchén shìfēi shíguāng dào húi yǐn xìa wàngqíng yībēi rùo rú chū jìan wèi shéi ér guī qiū yòu qù chūn yòu guī mèng yǔ xǐng lúnhúi Yè weiyà̄ng ỳue sè líang ỳing xī chuāng qíanchén shì shènsī liang mèng yōucháng què zǒng shì jù sàn liǎng mángmáng shī yǎnkùang zhǐ pàn nǐ húi wàng líxīn sùi kōng líulèi rén bù guī wàng chuān zhī shuǐ jìng kàn hóngchén shìfēi shíguāng dào húi yǐn xìa wàngqíng yībēi rùo rú chū jìan wèi shéi ér guī líxīn sùi kōng líulèi rén bù guī wàng chuān zhī shuǐ jìng kàn hóngchén shìfēi shíguāng dào húi yǐn xìa wàngqíng yībēi rùo rú chū jìan wèi shéi ér guī qiū yòu qù chūn yòu guī mèng yǔ xǐng lúnhúi