Sai Lầm Của Anh

Sai Lầm Của Anh

Lời bài hát Sai Lầm Của Anh

Đóng góp bởi

Anh từng oán trách em rất nhiều
Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu
Anh từng nói với em rất nặng lời
Sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi
Giờ lớn hơn anh mới hiểu
Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan
Vì lúc ấy anh quá xoàng
Em nào dám gửi phận cho anh mang
Sai lầm lớn nhất
Anh mang trong cuộc đời
Là đánh mất em
Khi ta tuổi đôi mươi
Là muốn ấp ôm em
Theo cả cuộc đời
Mà bản thân anh
Còn chưa lo được nổi
Giờ đây anh đã
Có những thứ em cần rồi
Chỉ không có em
Nên anh đau lòng thôi
Người không dám tin
Tương lai anh thay đổi
Sợ theo bước anh
Em sẽ đớn đau cuộc đời
Anh từng oán trách em rất nhiều
Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu
Anh từng nói với em rất nặng lời
Sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi
Giờ lớn hơn anh mới hiểu
Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan
Vì lúc ấy anh quá xoàng
Em nào dám gửi phận cho anh mang
Sai lầm lớn nhất
Anh mang trong cuộc đời
Là đánh mất em
Khi ta tuổi đôi mươi
Là muốn ấp ôm em
Theo cả cuộc đời
Mà bản thân anh
Còn chưa lo được nổi
Giờ đây anh đã
Có những thứ em cần rồi
Chỉ không có em
Nên anh đau lòng thôi
Người không dám tin
Tương lai anh thay đổi
Sợ theo bước anh
Em sẽ đớn đau cuộc đời
Sai lầm lớn nhất
Anh mang trong cuộc đời
Là đánh mất em
Khi ta tuổi đôi mươi
Là muốn ấp ôm em
Theo cả cuộc đời
Mà bản thân anh
Còn chưa lo được nổi
Giờ đây anh đã
Có những thứ em cần rồi
Chỉ không có em
Nên anh đau lòng thôi
Người không dám tin
Tương lai anh thay đổi
Sợ theo bước anh
Em sẽ đớn đau cuộc đời
Người không dám tin
Tương lai anh thay đổi
Sợ theo bước anh
Em sẽ đớn đau cuộc đời