Rossini: William Tell - Italian version / Act 4 -

Rossini: William Tell - Italian version / Act 4 - "Resta omai; ah! ti perde il duolo"

Lyrics của bài hát này chưa được cập nhật.