Rossini: William Tell - Italian version / Act 1 -

Rossini: William Tell - Italian version / Act 1 - "Il piccol legno ascendi"

Lyrics của bài hát này chưa được cập nhật.