Rossini: William Tell - Italian version / Act 1 -

Rossini: William Tell - Italian version / Act 1 - "Ecco là, tremante, e reggendosi appena"

Lyrics của bài hát này chưa được cập nhật.