Rơi Xuống Biển Trái Tim Của Em/ 墜落你心海

Rơi Xuống Biển Trái Tim Của Em/ 墜落你心海

Lời bài hát Rơi Xuống Biển Trái Tim Của Em/ 墜落你心海

Đóng góp bởi

Ràng suǒ yǒu dū shùn qí zì rán
Bǎo chí lè guān
Xí guàn nǐ de xí guàn
Suī rán wǒ de xīn zǎo yǐ chāo zài
Yě shì zhuó qù àn nà
Bù xiǎng nǐ chéng wéi wǒ de yí hàn
Zhī xiǎng yī qiē yǔ nǐ yǒu guān
Chōng jǐng ài rú nuǎn yáng yī bān
Tóng fù měi gè wèi lái
Děng qīng fēng xú lái
Děng yún céng yě zhàn kāi
Děng wǒ shī kòng de xīn
Zhuì luò zài nǐ xīn hǎi
Xiàng xià de rè ài
Xiàng dōng de chún bái
Yòng shī jù dài tì
Duì nǐ de qīng lài
Dāng xīng kōng càn làn
Dāng yuè guāng yě jié bái
Dāng nǐ huà zuò liǎo guāng
Wǒ shì yī dào chén āi
Wéi yī de dá àn
Wéi yī de qī pàn
Wǒ de cún zài
Shì wéi nǐ ér cún zài
Ràng suǒ yǒu dū shùn qí zì rán
Bǎo chí lè guān
Xí guàn nǐ de xí guàn
Suī rán wǒ de xīn zǎo yǐ chāo zài
Yě shì zhuó qù àn nà
Bù xiǎng nǐ chéng wéi wǒ de yí hàn
Zhī xiǎng yī qiē yǔ nǐ yǒu guān
Chōng jǐng ài rú nuǎn yáng yī bān
Tóng fù měi gè wèi lái
Děng qīng fēng xú lái
Děng yún céng yě zhàn kāi
Děng wǒ shī kòng de xīn
Zhuì luò zài nǐ xīn hǎi
Xiàng xià de rè ài
Xiàng dōng de chún bái
Yòng shī jù dài tì
Duì nǐ de qīng lài
Dāng xīng kōng càn làn
Dāng yuè guāng yě jié bái
Dāng nǐ huà zuò liǎo guāng
Wǒ shì yī dào chén āi
Wéi yī de dá àn
Wéi yī de qī pàn
Wǒ de cún zài
Shì wéi nǐ ér cún zài
Děng qīng fēng xú lái
Děng yún céng yě zhàn kāi
Děng wǒ shī kòng de xīn
Zhuì luò zài nǐ xīn hǎi
Xiàng xià de rè ài
Xiàng dōng de chún bái
Yòng shī jù dài tì
Duì nǐ de qīng lài
Dāng xīng kōng càn làn
Dāng yuè guāng yě jié bái
Dāng nǐ huà zuò liǎo guāng
Wǒ shì yī dào chén āi
Wéi yī de dá àn
Wéi yī de qī pàn
Wǒ de cún zài
Shì wéi nǐ ér cún zài