Rain Queen (Ame No Jyoou = 雨の女王)

Rain Queen (Ame No Jyoou = 雨の女王)