R. Strauss: 4 Letzte Lieder, TrV 296: IV. Im Abendrot

R. Strauss: 4 Letzte Lieder, TrV 296: IV. Im Abendrot

Lyrics của bài hát này chưa được cập nhật.