Quân Tử Vu Dịch

Quân Tử Vu Dịch

Lời bài hát Quân Tử Vu Dịch

Đóng góp bởi

Châu Long nàng ơi,
Tạm biệt nàng ta có
Vật này trao tặng.
Đây là tấm gương tư
Mã của Từ Thân, để ngày
Ngày nàng vấn tóc soi gương,
Tưởng như ta vẫn
Soi chung với nàng.
Thiếp xin giữ lòng thiếp,
Như tấm gương này sáng
Mãi không mờ chút bụi.
Em ơi! Chấp kinh em
Phải biết tòng quyền ì i.
Anh ơi! Em bước chân đi
Nguyện có Hoàng ì i Thiên.
Quyết em chẳng i
Dám thay lòng đổi dạ
Tưởng những lúc i
Mặn nồng hương lửa
Má kề gối tựa,
Nay phút bỗng phải biệt ì í i ly.
Anh đây thương
Bạn i sẻ chia no đói.
Em bước chân đi
Chớ ngại cát lầm.
Đừng than khóc ruột
Tằm anh thêm rối,
Sầu tình ngán nỗi
Chia đôi lối đành lòng sao,
Chẳng đoái đến
Bạn ì í i hiền.
Em chẳng dám quên
Những phiền đôi
Lứa tưởng những lúc
Chiều đông tựa cửa
Ngao ngán thay cảnh i
Vợ xa chồng,
Hết hạ sang đông.
Lẻ loi cô phòng,
Tuổi xanh mòn mỏi,
Dày ngóng mai trông.
Trăm năm chút nghĩa đèo bòng,
Xa xôi ai có thấu lòng,
Thấu lòng chăng ai?
Chia tay đôi ngả,
Xa nhau đôi ì nơi,
Xa tiếng, xa người,
Lệ sầu đầy vơi,
Dứt áo ly biệt,
Anh đây chúc ứ nàng hòa vui.
Kể sao xiết nỗi ngậm ngùi,
Khuyên nàng ghi nhớ
Nhớ lấy lời chấp ì ì í kinh.
Dặm trường thời thân
Gái một mình
Mối sầu sẻ nửa, gánh
Tình i gánh tình chia ì í í hai.
Ngõ trúc quanh
Hình bóng ai đã khuất
Luống bâng khuâng
Như mất i i lạng ì í i vàng...