Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em / 你的酒馆对我打烊

Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em / 你的酒馆对我打烊

Lời bài hát Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em / 你的酒馆对我打烊

Đóng góp bởi

Nǐ chūxìan jìu chénzùile shíjiān meiyó̌u jiǔ wǒ xìang gè huāngdàn de kělían rén kěshì nǐ què bùcéng shīshě èr liǎng nǐ de jiǔguǎn dùi wǒ dǎle yáng zǐdàn zài wǒ xīntóu shàngle táng qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng bìantǐlínshāng hái xìaozhe yúanlìang nǐ de jiǔguǎn dùi wǒ dǎle yáng chéngnùo shì xiǎo háizi shuō de huǎng qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng nǐ wúguāntòngyǎng wǒ jìng nǐ gěi wǒ gǎndòng huānxǐ wèile nǐ shā guāngle shìjiān de làn súrén kěshì nǐ què bùcéng shīshě èr liǎng nǐ de jiǔguǎn dùi wǒ dǎle yáng zǐdàn zài wǒ xīntóu shàngle táng qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng bìantǐlínshāng hái xìaozhe yúanlìang nǐ de jiǔguǎn dùi wǒ dǎle yáng chéngnùo shì xiǎo háizi shuō de huǎng qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng nǐ wúguāntòngyǎng zhuǎn ā zhuǎn ā zhuǎn méi néng zhuǎn jìn nǐ de xīn shàng kàn a kàn a kàn shéi néng zài bǎ zìjǐ diǎn lìang nǐ de jiǔguǎn dùi wǒ dǎle yáng zǐdàn zài wǒ xīntóu shàngle táng qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng bìantǐlínshāng hái xìaozhe yúanlìang nǐ de jiǔguǎn dùi wǒ dǎle yáng chéngnùo shì xiǎo háizi shuō de huǎng qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng nǐ wúguāntòngyǎng qǐng gàosù wǒ jīnhòu zěnme káng nǐ wúguāntòngyǎng