Phổ Đà Sơn

Phổ Đà Sơn

Lời bài hát Phổ Đà Sơn

Đóng góp bởi

Nhẹ nhàng nhân sinh ta đây rủ bỏ
Nương đài sen theo gió mơ
Gởi hồn thơ đến đất từ bi nhiệm màu
Hào quang dẫn đường về
Nơi quê mẹ Quan âm đại từ
Qua bao non cao nước biếc xanh xanh
Phổ Đà Sơn rừng trúc lâm
Nơi mẹ tôi ở đó đợi mong tôi về
Ngày đêm vẫn đợi đàn con trở về
Quê hương đại từ
Danh xưng là đức Quan Âm
Mẹ hiền của mọi nhà
đưa sinh linh qua vòng phiền
Tay rưới cam lồ
Mẹ vun mẹ tưới tốt tươi muôn loài
Nguyện từ bi mẹ gửi
Các con chèo nhanh về nguồn
Xuyên u mê tan lạc lầm
Điên đảo tiêu trừ an nhiên ba cõi
Tri thân thanh nhàn
Đây là chốn từ bi
Đây là nơi diệu huyền
Không đao binh không thù hận
Vô khổ vô phiền sanh linh vui hưởng
Tắm trong sông thanh bình
Hà a à hả ha hà ha há
Á a ha há ha hà ha hà ha há
Tâm luôn an oan nghiệp trần
Quan thế âm phò
Cho bao con sông nước
Thoát tai tiêu nạn
Nhọc nhằn nhân sinh
Ta đây rủ bỏ nương đài sen
Theo gió mơ gởi hồn thơ
Đến đất từ bi nhiệm mầu
Hào quang dẫn đường
Về nơi quê mẹ quan âm đại từ
Qua bao non cao nước biếc xanh xanh
Phổ Đà Sơn rừng trúc lâm
Nơi mẹ tôi ở đó đợi mong tôi về
Ngày đêm vẫn đợi đàn con trở về
Quê hương đại từ
Danh xưng là đức Quan Âm
Mẹ hiền của mọi nhà
Đưa sinh linh qua vòng phiền
Tay rưới cam lồ
Mẹ vun mẹ tưới tốt tươi muôn loài
Nguyện từ bi mẹ gửi
Các con chèo nhanh về nguồn
Xuyên u mê tan lạc lầm
điên đảo tiêu trừ an nhiên ba cõi
Tri thân thanh nhàn
Đây là chốn từ bi
Đây là nơi diệu huyền
Không đao binh không thù hằn
Vô khổ vô phiền sanh linh vui hưởng
Tắm trong sông thanh bình
Hà a à hả ha hà ha há
Á a hahá ha hà ha hà ha há
Tâm luôn an qua nghiệp trần
Quan thế âm phò
Cho bao con xông lướt
Thoát tai tiêu nạn
Hà a à hả ha hà ha há
Á a hahá ha hà ha hà ha há
Tâm luôn an qua nghiệp trần
Quan thế âm phò
Cho bao con xông lướt
Thoát tai nạn tiêu nan