Phật Chú A Di Đà (Tiếng Phạn)

Phật Chú A Di Đà (Tiếng Phạn)

Lời bài hát Phật Chú A Di Đà (Tiếng Phạn)

Đóng góp bởi

Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri
Om Ah Mi De Wa Hri