Ông Trăng Miệng Cười

Ông Trăng Miệng Cười

Lời bài hát Ông Trăng Miệng Cười

Đóng góp bởi

Ông trăng nhà em Chúm chím miệng cười Từ trên mái phố Tỏa sáng muôn nơi Ông trăng nhà em Là tiếng cha cười Là lời mẹ hát Là mắt em vui Ông trăng nhà em Bừng sáng suốt đời Từ trên cao tít Ông trăng miệng cười Ông trăng nhà em Khi khuyết khi đầy Trăng đi đây đó Miệng vẫn luôn miệng cười