Ở Trong Lòng Anh (在我的心里) / Dễ Đến Dễ Đi Bản Tiếng Trung (Dễ Đến Dễ Đi中文版)

Ở Trong Lòng Anh (在我的心里) / Dễ Đến Dễ Đi Bản Tiếng Trung (Dễ Đến Dễ Đi中文版)