[Noh Hayashi] Shishi / Souemon Konparu on Taiko

[Noh Hayashi] Shishi / Souemon Konparu on Taiko