No.7 Are? Soieba Nihongo dawa.

No.7 Are? Soieba Nihongo dawa.