No.6 Kamisama to Yokai ga Onaji desu te?

No.6 Kamisama to Yokai ga Onaji desu te?