No.2 Hai hai, Otome ha Sobaya.

No.2 Hai hai, Otome ha Sobaya.