Nhất Tiếu Khuynh Thành / 一笑倾城 (Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên OST)

Nhất Tiếu Khuynh Thành / 一笑倾城 (Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên OST)

Lời bài hát Nhất Tiếu Khuynh Thành / 一笑倾城 (Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên OST)

Đóng góp bởi

Wǒ zǒng shì qīngmíaodànxiě gàosù nǐ wǒ de ỳuanwàng yě gěi nǐ qiānyán wàn yǔ dōu shuō bu jìn de mùguāng Zhè shìjìe zǒng yǒurén zài máng mang lùlù xúnbǎo zàng què wùle fúshì jiāoyáng yě cùogùo rénjiān wànxìang Gǔchéng lǐ cháng qíao shàng rén rú hǎi chē chéngxíng zhāngbīnbīn: Nǐ xìao dé xìang guāngmáng mòrán bǎ wǒ zhào lìang Fēng qīngyáng xìa weiyà̄ng lín yīn lù dānchē xiǎng Ýuanlái suǒwèi àiqíng shì zhè muyá̀ng Jìu chéngrèn yīxìao qīngchéng yī jìan zì nánwàng Shuō shénme qíng shēn sì hǎi wǒ què bù gǎndāng Zùi làngmàn bùgùo yǔ nǐ bìngjiān kàn xīyáng wǒ xīn zhī suǒ xìang Xiǎng hé nǐ yóu sìfāng shǎng qíngyǔ de fēngguāng xiǎng hé nǐ pù zhǐ bǐ xiě ýushēng de piānzhāng xìao yǔ lèi dōu fēnxiǎng guǎn qíngjíe duō diēdàng wǒmen bú sànchǎng Nǐ shì wǒ ǒurán tīngwén mínggǎn ýu xīn de gēchàng yěshì wǒ jīng hóng yīpiē érhòu yǒngbào de fēnfāng Zhè shìjìe fēnghúa zhèng mào kě bíe gūfù hǎo shíguāng lìu ỳue fēng zǒu jiē chuān xìang lìu ỳue huā mò shàng shèng fàng Gǔchéng lǐ cháng qíao shàng rén rú hǎi chē chéngxíng Nǐ xìao dé xìang guāngmáng mòrán bǎ wǒ zhào lìang Fēng qīngyáng xìa weiyà̄ng lín yīn lù dānchē xiǎng Ýuanlái suǒwèi àiqíng shì zhè muyá̀ng Jìu chéngrèn yīxìao qīngchéng yī jìan zì nánwàng shuō shénme qíng shēn sì hǎi wǒ què bù gǎndāng Zùi làngmàn bùgùo yǔ nǐ bìngjiān kàn xīyáng wǒ xīn zhī suǒ xìang Xiǎng hé nǐ yóu sìfāng shǎng qíngyǔ de fēngguāng xiǎng hé nǐ pù zhǐ bǐ xiě ýushēng de piānzhāng xìao yǔ lèi dōu fēnxiǎng guǎn qíngjíe duō diēdàng wǒmen bú sànchǎng