Nhạc Khúc Yêu Thương

Nhạc Khúc Yêu Thương

Lời bài hát Nhạc Khúc Yêu Thương

Đóng góp bởi

Lời cầu con dâng lên
Như hương thơm
Như hương thơm lên cõi thiên đường
Bay lên cõi thiên đường
Thiết tha con cầu khấn
Lời cầu con dâng lên
Như hương thơm
Như hương thơm lên cõi thiên đường
Bay lên chốn thiên đường
Xin Chúa hãy dủ thương
Lời con xin hôm nay
Lời con xin hôm mai
Luôn trung trinh
Luôn yêu thương trong tình Chúa
Dù khi con đau thương
Dù khi con cô đơn
Xin cho con
Cho con yêu Chúa chân thành
Lời cầu con dâng lên
Như hương thơm
Như hương thơm lên cõi thiên đường
Bay lên cõi thiên đường
Thiết tha con cầu khấn
Lời cầu con dâng lên
Như hương thơm
Như hương thơm lên cõi thiên đường
Bay lên chốn thiên đường
Xin Chúa hãy dủ thương
Ðời con nay hân hoan
Buồn đau kia mai sau
xin trao dâng
Con xin dâng trao về Chúa
Ngài ơi xin thương con
Ngài ơi xin trao ban
Cho yên vui
Cho yêu thương luôn mãi muôn đời
Lời cầu con dâng lên
Như hương thơm
Như hương thơm lên cõi thiên đường
Bay lên cõi thiên đường
Thiết tha con cầu khấn
Lời cầu con dâng lên
Như hương thơm
Như hương thơm lên cõi thiên đường
Bay lên chốn thiên đường
Xin Chúa hãy dủ thương
Lệ con nay tuôn rơi
Mừng vui mai dâng cao
Xin Cha thương
Xin Cha thương luôn gìn giữ
Thì hôm nay con xin
Và mai kia con xin
Thương con đi
Yêu con đi mãi trọn đời
Lời cầu con dâng lên
Như hương thơm
Như hương thơm lên cõi thiên đường
Bay lên cõi thiên đường
Thiết tha con cầu khấn
Lời cầu con dâng lên
Như hương thơm
Như hương thơm lên cõi thiên đường
Bay lên chốn thiên đường
Xin Chúa hãy dủ thương
Lời cầu con dâng lên
Như hương thơm
Như hương thơm lên tới thiên đường
Bay lên chốn thiên đường
Xin Chúa hãy dủ thương