人在旅途/ Người Trên Đoạn Đường

人在旅途/ Người Trên Đoạn Đường