Người Mang Tâm Sự

Người Mang Tâm Sự

Lời bài hát Người Mang Tâm Sự

Đóng góp bởi

Sang sông
Mà lỡ
Chuyến đò
Yêu đương
Một gánh
Bây giờ
Gãy đôi
Từ ngày tình nghĩa
Chia phôi
Em đi đường ấy
Bỏ tôi
Một mình
Người ta dỗ ngọt
Tôi vào tình yêu
Bây giờ chê chán
Nẻo đi đường về
Tôi lầm tin
Lời người ta
Tôi lầm
Tôi khổ vì yêu
Để giờ đây
Nức nở thế này
Người ta đã bỏ
Tôi rồi
Bạn ơi
Đâu còn chi nữa
Mà mong
Mà chờ
Cung đàn
Lỗi nhịp đường tơ
Cung sầu
Chết cả hồn thơ
Để lòng tôi giá lạnh
Như tờ
Ai đem
Con sáo
Sang sông
Để cho
Sổ lồng nó bay
Nó bay nó chẳng
Về đâu
Ai chia
Duyên Bắc tình Nam
Người nơi đầu gió
Kẻ ngoài
Chân mây
Người ta đã bỏ tôi rồi
Bạn ơi
Bây giờ đi sớm
Về khuya
Một
Mình
Ôi nhìn thế sự nổi trôi
Cũng đành chấp nhận
Mà thôi
Để mặc cho
Con tạo xoay vần
Người ta đã bỏ tôi rồi
Bạn ơi
Đâu còn chi nữa
Mà mong
Mà chờ
Cung đàn
Lỗi nhịp đường tơ
Cung sầu
Chết cả hồn thơ
Để lòng tôi giá lạnh
Như tờ
Ai đem
Con sáo sang sông
Để cho
Sổ lồng nó bay
Nó bay nó chẳng
Về đâu
Ai chia
Duyên Bắc tình Nam
Người nơi đầu gió
Kẻ ngoài chân mây
Người ta đã bỏ tôi rồi
Bạn ơi
Bây giờ đi sớm
Về khuya
Một
Mình
Ôi nhìn thế sự nổi trôi
Cũng đành chấp nhận
Mà thôi
Để mặc cho
Con tạo xoay vần
Ôi nhìn thế sự nổi trôi
Cũng đành chấp nhận
Mà thôi
Để mặc cho
Con tạo xoay vần