世界上最伤心的人/ Người Đau Khổ Nhất Trên Thế Gian

世界上最伤心的人/ Người Đau Khổ Nhất Trên Thế Gian

Lời bài hát 世界上最伤心的人/ Người Đau Khổ Nhất Trên Thế Gian

Đóng góp bởi

Céng jīng mèng xiǎng
Wǒ men de ài shì tiān táng
Bù gù yī qiē gēn nǐ fēi xiáng
Wǒ yǐ wéi bǎ yī shēng de
Ài dōu yòng guāng
Jiù néng gòu dào dì lǎo tiān huāng
Qiān xīn wàn kǔ shāng
Hén lèi lèi liàn zhe nǐ
Zhī huàn lái yī jù qǐng yuán liàng
Wǒ yào de dì jiǔ tiān
Cháng dōu chéng shē wàng
Bù rú jiāng zì jǐ mái zàng
Wǒ jiù shì shì jiè shàng
Zuì shāng xīn de rén
Wǒ yě shì shì jiè shàng
Zuì ài nǐ de rén
Wǒ ài de hěn pí bèi
Wǒ ài de hěn láng bèi
Zhè bèi zi ài de mèng xiǎng
Dōu bèi nǐ sī suì
Wǒ jiù shì shì jiè
Shàng zuì shāng xīn de rén
Wǒ yě shì shì jiè shàng
Zuì ài nǐ de rén
Wǒ de xīn wéi nǐ zuì
Wǒ de xīn wéi nǐ suì
Zhè bèi zi wǒ
Dōu bù huì zài qù ài bié rén
Qiān xīn wàn kǔ shāng
Hén lèi lèi liàn zhe nǐ
Zhī huàn lái yī jù qǐng yuán liàng
Wǒ yào de dì jiǔ tiān
Cháng dōu chéng shē wàng
Bù rú jiāng zì jǐ mái zàng
Wǒ jiù shì shì jiè shàng
Zuì shāng xīn de rén
Wǒ yě shì shì jiè shàng
Zuì ài nǐ de rén
Wǒ ài de hěn pí bèi
Wǒ ài de hěn láng bèi
Zhè bèi zi ài de mèng xiǎng
Dōu bèi nǐ sī suì
Wǒ jiù shì shì jiè
Shàng zuì shāng xīn de rén
Wǒ yě shì shì jiè shàng
Zuì ài nǐ de rén
Wǒ de xīn wéi nǐ zuì
Wǒ de xīn wéi nǐ suì
Zhè bèi zi wǒ
Dōu bù huì zài qù ài bié rén
Wǒ jiù shì shì jiè shàng
Zuì shāng xīn de rén
Wǒ yě shì shì jiè shàng
Zuì ài nǐ de rén
Wǒ ài de hěn pí bèi
Wǒ ài de hěn láng bèi
Zhè bèi zi ài de mèng xiǎng
Dōu bèi nǐ sī suì
Wǒ jiù shì shì jiè
Shàng zuì shāng xīn de rén
Wǒ yě shì shì jiè shàng
Zuì ài nǐ de rén
Wǒ de xīn wéi nǐ zuì
Wǒ de xīn wéi nǐ suì
Zhè bèi zi wǒ
Dōu bù huì zài qù ài bié rén