那一年, 这一天 / Ngày Này Năm Đó

那一年, 这一天 / Ngày Này Năm Đó