Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát (Version 1)

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát (Version 1)

Lời bài hát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát (Version 1)

Đóng góp bởi

Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát Nam mô đại bi Quan thế âm Bồ tát