Nam Mô A Di Đà Phật - Niệm Phật Địa Chung

Nam Mô A Di Đà Phật - Niệm Phật Địa Chung

Lời bài hát Nam Mô A Di Đà Phật - Niệm Phật Địa Chung

Đóng góp bởi

Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô A Di Đà Phật!