Nam Bộ Kháng Chiến

Nam Bộ Kháng Chiến

Lời bài hát Nam Bộ Kháng Chiến

Đóng góp bởi

Mùa thu rồi ngày hăm ba
Ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến
Rền khắp trời lời hoan hô
Dân phương Nam
nhịp chân tiến ra trận tiền
Thuốc súng kém, chân đi không
Mà lòng người giàu lòng vì nước
Đốc với giáo mang ngang vai
Nhưng thân trai nào kém oai hùng
Cờ thắm tung bay ngang trời
Sao vàng xao xuyến khắp nơi bưng biền
Một lòng nguyện với tổ tiên
Thề quyết thắng quân ngoại xâm
Ta đem thân ta liều cho nước
Ta đem thân ta đền ơn trước
Muôn thu sau lưu tiếng anh hào
Người dân Việt lắm chí cao
Thề quyết chống quân gian tham
Ta đem thân ta liều cho nước
Ta đem thân ta đền ơn trước
Xây giang sơn hạnh phúc muôn đời
Nền độc lập khắp nước Nam
Mùa thu rồi ngày hăm ba
Ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến
Rền khắp trời lời hoan hô
Dân phương Nam
nhịp chân tiến ra trận tiền
Thuốc súng kém, chân đi không
Mà lòng người giàu lòng vì nước
Đốc với giáo mang ngang vai
Nhưng thân trai nào kém oai hùng
Cờ thắm tung bay ngang trời
Sao vàng xao xuyến khắp nơi bưng biền
Một lòng nguyện với tổ tiên
Thề quyết thắng quân ngoại xâm
Ta đem thân ta liều cho nước
Ta đem thân ta đền ơn trước
Muôn thu sau lưu tiếng anh hào
Người dân Việt lắm chí cao
Thề quyết chống quân gian tham
Ta đem thân ta liều cho nước
Ta đem thân ta đền ơn trước
Xây giang sơn hạnh phúc muôn đời
Nền độc lập khắp nước Nam
Mùa thu rồi ngày hăm ba
Ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến
Rền khắp trời lời hoan hô
Dân phương Nam
nhịp chân tiến ra trận tiền
Thuốc súng kém, chân đi không
Mà lòng người giàu lòng vì nước
Đốc với giáo mang ngang vai
Nhưng thân trai nào kém oai hùng
Cờ thắm tung bay ngang trời
Sao vàng xao xuyến khắp nơi bưng biền
Một lòng nguyện với tổ tiên
Thề quyết thắng quân ngoại xâm
Ta đem thân ta liều cho nước
Ta đem thân ta đền ơn trước
Muôn thu sau lưu tiếng anh hào
Người dân Việt lắm chí cao
Thề quyết chống quân gian tham
Ta đem thân ta liều cho nước
Ta đem thân ta đền ơn trước
Xây giang sơn hạnh phúc muôn đời
Nền độc lập khắp nước Nam