Mùa Xuân Của Bé

Mùa Xuân Của Bé

Lời bài hát Mùa Xuân Của Bé

Đóng góp bởi

Mùa xuân của bé
Chẳng ở đâu xa
Cái chồi tách vỏ
Bé ươm hôm qua
Mùa xuân của bé
Chẳng ở đâu xa
Bé đang tập vẽ
Cái nụ và bông hoa
Bé chơi bé học,
Bé múa bé ca
Mùa xuân của bé như
Tiếng chim quanh nhà
Bé chơi bé học,
Bé múa bé ca
Mùa xuân của bé như
Tiếng chim quanh nhà.
Mùa xuân của bé
Chẳng ở đâu xa
Trong vòng tay
Mẹ đón khi tan ca
Mùa xuân của bé
Chẳng ở đâu xa
Bé đang mặc chiếc
Áo đẹp mẹ thêu hoa.
Bé chơi bé học,
Bé múa bé ca
Mùa xuân của bé như
Tiếng chim quanh nhà
Bé chơi bé học,
Bé múa bé ca
Mùa xuân của bé như
Tiếng chim quanh nhà.
Mùa xuân của bé
Chẳng ở đâu xa
Cái chồi tách vỏ
Bé ươm hôm qua
Mùa xuân của bé
Chẳng ở đâu xa
Bé đang tập vẽ
Cái nụ và bông hoa
Bé chơi bé học,
Bé múa bé ca
Mùa xuân của bé như
Tiếng chim quanh nhà
Bé chơi bé học,
Bé múa bé ca
Mùa xuân của bé như
Tiếng chim quanh nhà.
Mùa xuân của bé
Chẳng ở đâu xa
Trong vòng tay
Mẹ đón khi tan ca
Mùa xuân của bé
Chẳng ở đâu xa
Bé đang mặc chiếc
Áo đẹp mẹ thêu hoa.
Bé chơi bé học,
Bé múa bé ca
Mùa xuân của bé như
Tiếng chim quanh nhà
Bé chơi bé học,
Bé múa bé ca
Mùa xuân của bé như
Tiếng chim quanh nhà.
Bé chơi bé học,
Bé múa bé ca
Mùa xuân của bé như
Tiếng chim quanh nhà
Bé chơi bé học,
Bé múa bé ca
Mùa xuân của bé như
Tiếng chim quanh nhà.
Mùa xuân của bé như
Tiếng chim quanh nhà.
Mùa xuân của bé như
Tiếng chim quanh nhà.