Mưa Bòng Mây

Mưa Bòng Mây

Lời bài hát Mưa Bòng Mây

Đóng góp bởi

Có cơn mưa nào lạ thế
Thoáng mưa rồi tạnh ngay
Em về nhà hỏi mẹ
Mẹ cười mưa bóng mây
Mẹ ơi cơn mưa rơi nho nhỏ
Không làm ướt tóc ai
Tay em che trang vở
Mưa đừng ướt chữ em
Mưa ơi mưa rơi trên sân nhỏ
Như em đang đùa vui
Mưa cũng làm nũng mẹ
Vừa khóc xong đã cười
Có cơn mưa nào lạ thế
Thoáng mưa rồi tạnh ngay
Em về nhà hỏi mẹ
Mẹ cười mưa bóng mây
Mẹ ơi cơn mưa rơi nho nhỏ
Không làm ướt tóc ai
Tay em che trang vở
Mưa đừng ướt chữ em
Mưa ơi mưa rơi trên sân nhỏ
Như em đang đùa vui
Mưa cũng làm nũng mẹ
Vừa khóc xong đã cười
Có cơn mưa nào lạ thế
Thoáng mưa rồi tạnh ngay
Em về nhà hỏi mẹ
Mẹ cười mưa bóng mây
Mẹ ơi cơn mưa rơi nho nhỏ
Không làm ướt tóc ai
Tay em che trang vở
Mưa đừng ướt chữ em
Mưa ơi mưa rơi trên sân nhỏ
Như em đang đùa vui
Mưa cũng làm nũng mẹ
Vừa khóc xong đã cười
Mưa cũng làm nũng mẹ
Vừa khóc xong đã cười
Mưa cũng làm nũng mẹ
Vừa khóc xong đã cười