Một Giấc Mộng Xưa (旧梦一场) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版)

Một Giấc Mộng Xưa (旧梦一场) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版)