Một Chút Rung Động / 有一點動心 (Live)

Một Chút Rung Động / 有一點動心 (Live)