Migi Hoppe no Nikibi (右ほっペのニキビ)

Migi Hoppe no Nikibi (右ほっペのニキビ)