Memories (Takes 3 & 4 / vocal overdub #1)

Memories (Takes 3 & 4 / vocal overdub #1)